Skip to content Skip to footer

KVKK Genel Politikası

OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI VE KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI BİLGİ FORMU

 

Belge İsmi: OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle: OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verileri işlenen OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler

Hazırlayan: OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından onaylanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Komitesinin üyeleri 20/10/2023 Tarihinde yapılan şirket olağanüstü genel kurulu ve 31/10/2023 tarihinde yapılan şirket yönetim kurulu toplantılarında oybirliği ile alınan kararlar doğrultusunda belirlenmiştir. İşbu kararlar ilgili kanunlar uyarınca gereken mecralarda yayınlanmıştır.

Yürürlük Tarihi: 03/11/2023

OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın Türkçe dilindeki hazırlanmış hali ile herhangi bir yabancı dildeki çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde, Türkçe metni dikkate alınır.

Mehmet Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. NO:14 Güngören/İST – 2023

OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin yazılı izni olmaksızın bu belge çoğaltılıp dağıtılamaz.

OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“OPAŞ AUTOMOTIVE”) kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve öncelikleri arasında kabul etmektedir. OPAŞ OTOMOTİV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Politika), OPAŞ OTOMOTİV 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (Kanun) düzenlenen, kişisel veri işleme ilkelerine uyumuna yönelik benimsenen temel prensipleri açıklamaktadır. OPAŞ OTOMOTİV bu prensipler uyarınca, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Kişisel veriler, Politika usul ve esasları doğrultusunda, OPAŞ OTOMOTİV tarafından üst düzey sorumluluk ve bilinciyle işlenmekte ve korunmaktadır.

 • Amaç

Bu Politika ile OPAŞ OTOMOTİV Kanun’a uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki “EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçlar” doğrultusunda, OPAŞ OTOMOTİV tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik önlemler alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacaktır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için gerekli tüm önlemler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır.

 • Kapsam

OPAŞ OTOMOTİV çalışanları dışındaki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler Politika kapsamındadır. Kişisel veri sahiplerine ilişkin bilgiler, Politika eki “EK 2- Kişisel Veri Sahipleri” belgesinde sayılmaktadır.

OPAŞ OTOMOTİV çalışanların kişisel verilerinin korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde belirlenen OPAŞ OTOMOTİV Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile yürütmektedir.

 • Dayanak

OPAŞ OTOMOTİV tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ile bu düzenlemelere uygun Politika uygulanacaktır. Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler Politika ile OPAŞ OTOMOTİV tarafından uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4. Tanımlar

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

OPAŞ OTOMOTİV kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. OPAŞ OTOMOTİV, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Politika’nın 3.3. maddesinde yer verilmiştir.

2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

OPAŞ OTOMOTİV kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, OPAŞ OTOMOTİV  gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu OPAŞ OTOMOTİV yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenebilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

OPAŞ OTOMOTİV kişisel verileri iş faaliyet alanlarının gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler.

 1. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama

OPAŞ OTOMOTİV işlediği kişisel verileri güncel ve doğru şekilde tutmak için gerekli tedbirleri almakta ve sistemleri çalıştırmaktadır.

iii. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

OPAŞ OTOMOTİV tarafından  yürütülen iş faaliyetlerinde, belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı kişisel verileri işlemektedir .

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

OPAŞ OTOMOTİV kişisel verileri, iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlemektedir.

 1. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

OPAŞ OTOMOTİV ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza etmektedir. Öncelikle OPAŞ OTOMOTİV, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye; öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi dışında kişisel veri işleme faaliyeti aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri ya da birden fazla şarta dayanarak işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, Politika 3.3. maddesinde (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) düzenlenen şartlara dayanır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir. Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

 1. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi

Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

 1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse, şartıyla veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 1. OPAŞ OTOMOTİV’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

OPAŞ OTOMOTİV, hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme

Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 1. OPAŞ OTOMOTİV’in Meşru Menfaati için Zorunlu Veri İşlemesi

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla OPAŞ OTOMOTİV meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

OPAŞ OTOMOTİV özel nitelikli kişisel verileri işlerken, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirleyeceği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki şartlarla işler:

i. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.

 1. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

OPAŞ OTOMOTİV kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

OPAŞ OTOMOTİV kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. OPAŞ OTOMOTİV aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirmek için, Politika eki “EK 4- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları” belgesine göre işlemleri gerçekleştirir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 3. OPAŞ OTOMOTİV’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
 5. OPAŞ OTOMOTİV veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla OPAŞ OTOMOTİV’in meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
  hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan şartlardan herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıdaki koşullarla aktarılabilir

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda,
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda,

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLAR

OPAŞ OTOMOTİV kişisel verileri işlemekteki amacı, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde gerçekleştirmektir.

OPAŞ OTOMOTİV hissedar ve yetkililerinin kişisel verilerini, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlemektedir.

OPAŞ OTOMOTİV ile faaliyet sürdürenlere ait verileri; belirlenen kurallara uygun davranmasının sağlanması, yükümlülüklerin ihlali halinde sözleşmeye uygun ifanın sağlanabilmesi için ihtarnameler çekilebilmesi, icra ve dava yollarına başvurulabilmesi ve diğer tedbirlerin alınabilmesi amacıyla kaydeder. Şubelerin kişisel verileri kira sözleşmesi, zeyilnameler, ek sözleşmeler, protokoller, mail yazışmaları aracılığı ile elde edilmektedir.

OPAŞ OTOMOTİV  mal/hizmet sağlayan tedarikçilerin bilgilerini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve faaliyetlerin düzenini sağlamak amacıyla kaydeder. Tedarikçilere ait kişisel veriler, kendileri ile kurulan iletişim sonucu yollanan ve alınan e- mailler, yapılan telefon görüşmeleri ile kartvizit ve internet sitesi ( www.opasauto.com ) bilgilerinin aktarılması yoluyla elde edilmektedir.

OPAŞ OTOMOTİV bünyesinde çalışanların ve aday çalışanların kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. Bu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn gibi) ve web sitemiz olan www.opasauto.com adresindeki Kariyer sayfalarındaki formların sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri, mülakat esnasında kendilerine
sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir. OPAŞ OTOMOTİV, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. Anılan kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama, aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn gibi) ve web sitemiz olan www.opasauto.com adresindeki Kariyer sayfalarındaki formların  sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir.

OPAŞ OTOMOTİV işbirliği içerisinde olduğu iş ortaklarının çalışanları ve yetkili gerçek kişilerinin verilerini iş ortaklığının kurulma amaçları çerçevesinde kaydetmektedir.

Tedarikçi kişisel verilerine, OPAŞ OTOMOTİV  ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli mal/hizmet sağlanması, denetlenmesi amacıyla kaydeder. Bu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, cihaz teslim tutanakları, mail yazışmaları, telefon ve sair yollarla kurulan iletişim ile kartvizitlerden elde edilmektedir.

OPAŞ OTOMOTİV gelen şikâyet ve talep formunda yer alan bilgileri, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. OPAŞ OTOMOTİV  kaydedilen kişilerin görüntüleri 7/24 güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.

İşlenen kişisel veri kategorilerine ait ayrıntılı bilgiler Politika eki “EK 3- Kişisel Veri Kategorileri” belgesinde; kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika eki “EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları” belgesinde bulunmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

OPAŞ OTOMOTİV, Kanunda belirlenen şartlara uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, OPAŞ OTOMOTİV bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

5.1. Teknik Tedbirler

 1. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 2. İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

iii. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 1. Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 2. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 3. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte ve sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanmaktadır.
  vii. Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır
  viii. Kişisel verilerin geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde yok edilmesi sağlanmaktadır.

5.2. İdari Tedbirler

 1. Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 2. Çalışanlara Kanun hakkında eğitim verilmektedir.

iii. İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak OPAŞ OTOMOTİV içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

 1. OPAŞ OTOMOTİV personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün OPAŞ OTOMOTİV ile olan iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup personelin bu yükümlülüklere uymaması iş sözleşmesinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
 2. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 3. OPAŞ AUTOMOTIVE tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

vii. OPAŞ OTOMOTİV işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

viii. OPAŞ OTOMOTİV, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.

 1. OPAŞ OTOMOTİV, kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
 2. OPAŞ OTOMOTİV, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da, Politika ve Kanun hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden Kanun’un 12. maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle OPAŞ OTOMOTİV, üçüncü kişilere veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve her türlü düzenlemede bu şartların sağlanmasını ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler almalıdır. Yine OPAŞ OTOMOTİV tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir.

5.2.2. www.opasauto.com Web sitemizde KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEKNİK ve İDARİ TEDBİRLER

OPAŞ OTOMOTİV, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

OPAŞ OTOMOTİV, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. OPAŞ OTOMOTİV, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

OPAŞ OTOMOTİV, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanları SSL ile korur,
 • Sızma testi yapılmaktadır.
 • Web sitesi ve diğer yollarla toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için  erişim yetki uygular,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Basılı ve yazılı olan tüm belgelerdeki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda ve alanlarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • “opasauto.com”da asgari site güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik yazılımları kullanılmakta olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

1) Wordfence yazılımı:Bu yazılım ile aşağıdaki kişisel verileriniz toplanmaktadır:

 1. Ip adres
 2. Hangi browserdan girildiği
 3. İşletim sistemi ( Windows, Android wb.)
 4. Ip adresine göre ülke ve genel bölge ( Ip adresinin hangi ülkeye ait olduğunu anlamak için ip adresi)

asgari zorunlu Site güvenliğini sağlamak için IP adresi analizi yaparak IP’nin gerçek bir kullanıcı mı yoksa “bot” mu olduğunu ve kötü niyetli bir spam saldırganı olup olmadığını değerlendirerek sitenin güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca IP adresleri Mode Analyctics tarafından spam olup olmadığına ilişkin olarak analiz edilmektedir.

Sözkonusu kişisel veriler mumkundergi.com’da 30 gün süreyle tutulmakta olup, 30 günde bir sıfırlanmaktadır.  Bu yazılıma ilişkin detaylı bilgi için wordfence gizlilik politikasını inceleyebilirsiniz: https://www.wordfence.com/privacy-policy/

2)Sg Security yazılımı: Bu yazılım asgari zorunlu Site güvenliğini sağlamak için IP adresi analizi yaparak IP’nin gerçek bir kullanıcı mı yoksa “bot” mu olduğunu ve kötü niyetli bir spam saldırganı olup olmadığını değerlendirerek sitenin güvenliğini sağlamaktadır.   Bu yazılımın gizlilik politikasını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz:

https://www.siteground.com/kb/what-information-wp-plugins-collect

3)  Google Captcha uygulaması: opasauto.com sitesinin yönetim paneline girerken kötü niyetli girişimleri ve saldırıları önlemek için Google recaptcha denen güvenlik modülü kuruludur. Bu uygulama da yine Site’nin asgari zorunlu güvenliği için kullanılmaktadır.   Bu uygulamanın gizlilik politikasını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy?hl=tr  1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

OPAŞ OTOMOTİV, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. OPAŞ OTOMOTİV öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

  7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 3. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklarına ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle OPAŞ OTOMOTİV’e iletebilir. “MEHMET NESİH ÖZMEN MAHALLESİ KASIM SOKAK NO: 14/ GÜNGÖREN/İSTANBUL” adresinden ulaşılan OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurularak, https://opasauto.com/ adresinden başvurabilir.

 

 

7.3. OPAŞ OTOMOTİV’in Başvurulara Cevap Vermesi

OPAŞ OTOMOTİV, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde veri sorumlusu OPAŞ OTOMOTİV’e iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. OPAŞ OTOMOTİV’in Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetmesi

OPAŞ OTOMOTİV aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
  ii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
  iii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  iv. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
  v. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  vi. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  vii. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  viii. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
  ix. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
  x. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
  xi. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

  8. YÜRÜTME

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu olarak OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden departman yöneticileri sorumludur.

 

 

 1. SAKLAMA ve İMHA SÜRELERİ

 

SÜREÇ

 

SAKLAMA SÜRESİ

 

İMHA SÜRESİ

Kurul İşlemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sözleşmelerin hazırlanması

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kurum İletişim Faaliyetlerinin İcrası

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Log Kayıt Takip Sistemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçlerinin Yürütülmesi

2 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi ve Toplantı Katılımcılarının Kaydı

Etkinliğin sona ermesini takiben 2 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kamera Kayıtları

3 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 1. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika 31/10/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler https://opasauto.com/  internet sitesinde yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

K.V.K. Komitesi Üyesi

K.V.K. Komite Üyesi

M. Nuri YENİGÜN

F. Nurgül URAS

Merve YENİGELEN

Başaran YEYGÜN

İMZA:

İMZA:

İMZA:

İMZA:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en_GBEnglish (UK)